پله های مدور (گرد)

پله هایی هستند که در طرح پلان دارای یک شکل دایره ای با یک مرکز انحنای واحد هستند.