پله های خطی

پله های خطی رایج ترین پله ها هستند. همانطور که از نام آنها پیداست بازوهای پله بصورت صاف و بدون انحنا اجرا میگردند. پله های خطی ۴ حالت دارند:


الف) تک بازو

ب) دوبازو (موازی)

ج) زاویه دار

د) قیچی