پله های اسپیرال (لوله مرکزی)

پله هایی با فرم دایره ای بسته هستند با کف پله های متحدالشکل و ستون نگهدارنده در وسط